Técnico/a Laboral

  • Ámbito geográfico: Barcelona/Badalona
  • Puesto: Técnico/a Laboral
  • Fecha finalización: 30/07/2022
  • Contacto: rrhh@mpdl.org

Intervenció integral amb dones en risc d’exclusió social: apoderament i inserció socio-laboral
Punt d’atenció i orientació per a l’acoliida , la inlusió social i la inserció sociolaboral de persones migrants, refugiades i sol·licitants de
protecció internacional.
Serveis d’orientació i inserció laboral per a persones immigrades en situació d’irregularitat administrativa en situació d’especial
vulnerabilitat.
Programa Itineraris integrats d’inserció laboral.
UBICACIO: Barcelona i Badalona.
MISION: Secundar d’una manera integral la inserció social i laboral de la persona usuària per a fomentar la seva inclusió activa en la societat.
RESPONSABILITATS ESPECÍFIQUES: D’entre les seves funcions es destaca:
ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA:
• Valoració del perfil professional i necessitats formatives i de suport per a la inserció laboral.
• Disseny d’itineraris individualitzats d’inserció laboral.
• Accions individuals d’orientació laboral i tutorització.
• Seguiment i acompanyament individualitzat durant tot el procés d’intervenció.
• Cerca de recursos formatius, derivació i coordinació amb aquests.
INTERVENCIÓ GRUPAL:
• Programació, execució i avaluació de: Tallers d’habilitats personals, socials i laborals, Tallers de cerca activa d’ocupació, Accions de
cerca activa d’ocupació. Tallers de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), Accions transversals (gènere i igualtat
d’oportunitats, dret laboral, sensibilització mediambiental…), Tallers de cultura emprenedora
MEDIACIÓ EMPRESARIAL:
• Prospecció empresarial.
• Intermediació amb empreses.
ALTRES ACCIONS:
• Elaborar memòries de seguiment i de justificació final del programa, així com altres documents en coordinació amb la resta de
professionals.
• Maneig de SÍRIA (Sistema d’informació de programes per a refugiats, immigrants i sol·licitants d’asil) i/o altres bases de dades o arxius
del programa.
• Participar en les reunions de coordinació de l’equip, així com amb altres àrees i programes de l’entitat o altres entitats.
• Enfortir i fer costat a la resta de l’equip professional.
• Acompanyar i fer costat al personal voluntari o en pràctiques del programa.
• Atendre i participar en diferents activitats dels programes.
• Informar el professional responsable del programa de qualsevol incomplet.
• Com a personal de MPDL Participar en accions que tinguin com a objectiu la protecció de l’abús i assetjament. També, seguir les
instruccions d’aplicació del codi de conducta i altres normatives/protocols de l’entitat, així com complir i respectar el codi de conducta i les
polítiques relacionades amb tota mena d’abús i assetjament.
PERFIL REQUERIT:
• Formació. Formació professional superior en Serveis Socioculturals i a la comunitat o formació acadèmica equivalent,
complementada amb coneixements adquirits per demostrada experiència en lloc de treball similar. Formació i/o experiència en
mediació laboral. Formació en gènere i Drets Humans. valorable formació en Igualtat d’oportunitats i promoció a la diversitat i formació
en Drets Humans.
• Experiència: Desitjable entre 6 mesos – 1 any en programes d’inserció laboral. Experiència en moviment associatiu
• Idiomes: Necessari llengües oficials autonòmiques, valorable anglès i/o francès i/o àrab.
• Informàtica: Coneixements alts de Microsoft Office. Valorable coneixement del maneig de SÍRIA , IL3
• Uns altres: Valorable coneixement de recursos d’inserció laboral i formatius. Valorable experiència de treball en xarxa amb altres
organismes i entitats. – Valorable permís de conduir i cotxe propi. – Valorable experiència en justificació i formulació de projectes.
Flexibilitat horària per a ajustar-se a les necessitats del programa en funció de la planificació d’accions. . Es valorarà la pertinença a
grups ètnic-racials que sofreixen discriminació, així com les discapacitats reconegudes >33%.
OFERIM:
• Contractació: indefinida i immediata.
• Jornada: Jornada de 37,50 hores setmanals de dilluns a divendres. es requereix disponibilitat per a ajustar-se a les necessitats del
programa.
• Salari: Segons taules d’Organització
• Vacances: 23 dies laborables + lliures específics Conveni. (proporcional a data d’incorporació)
• Data límit recepció de candidatures: 6/07/2022.
Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV juntament amb una carta de motivació i les dades de contacte de dues referències professionals a: rrhh@mpdl.org indicant la referència descrita en la capçalera de la convocatòria + Posat (Ref: 60/2022 – Tècnic/a laboral Barcelona)
*Totes les candidatures seran tractades amb la més estricta confidencialitat. Només ens posarem en contacte amb persones amb les quals s’avanci en el procés de selecció.
En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679,se le facilita la siguiente información básica relativa a los datos personales facilitados.
Responsable del tratamiento MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD G28838001 -CL MARTOS, 15-LOCAL 28053-MADRID Teléfono 91 429 76 44 rrhh@mpdl.org
Finalidades del tratamiento Tratamiento de datos personales del curriculum vitae para posibles procesos de selección de personal durante un año, incluyendo referencias profesionales.
Legitimación del tratamiento Relación precontractual laboral
Destinatarios Los datos pueden ser cedidos a Delegaciones de MPDL, así como a terceros financiadores en caso necesario.
Derechos Tiene derecho a revocar el consentimiento, acceder, suprimir y rectificar los datos, así como a otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional disponible en la web o en la propia correduría.
Procedencia del propio interesado o antiguas organizaciones donde haya trabajado.
Delegado de Protección de Datos (DPD) dpo@mpdl.org